PROGRAM I STATUT SKJ U SRBIJI
 
 

“Ništa što je stvoreno ne sme za nas biti toliko sveto da ne bi moglo biti prevaziđeno i da ne bi ustupilo mesto onome što je još naprednije, još slobodnije, još ljudskije!”

/Zadnja recenica iz Programa SKJ usvojenog 1958. godine/Obnovljeni SKJ održao je u Beogradu 14. i 15. kongres partije. Na 16. kongresu SKJ u Kotoru, održanom 17 – 18. decembra 1994. godine usvojen je Program SKJ:

Pred novim zadacima

Za 75 godina revolucionarne borbe SKJ je postigao brojne pobede nad klasnim neprijateljem, ali i doživeo mnoge poraze. Zadnji neuspeh, krajem 80-ih i početkom 90-tih godina ovog veka je najteži, jer se događao u vreme kada je SKJ bio vodeća snaga jugoslovenskog društva, imao dva miliona članova i, objektivno mogao da se suprotstavi snagama kontrarevolucije i pronade puteve za savladavanje nastalih ekonomskih i politickih teškoća. Razlog zbog čega to nije učinio ne leži u snazi klasnog neprijatelja niti u objektivnim protivrečnostima i teškoćama razvoja našeg društva, već u nespremnosti i neodlučnosti organa partije i države, i ne samo njih, da brane revolucionarne tekovine i socijalisticki društveni poredak. Pasivan odnos radničke klase u toj borbi rezultat je činjenice da ona, do tog vremena, još nije bila preuzela potpuno vlast već su je, u njeno ime, vršili i drugi subjekti društva. Otuda, to nije poraz revolucije vec poraz birokratizovanih partijskih i državnih rukovodstava i vodećih socijalitičkih snaga uopšte.
Revolucija je zastala, ali njene brojne tekovine odolevaju kontrarevoluciji, jer su trajna tekovina višedecenijske borbe komunista i radnicke klase, pa ih je, bez obzira na sva nastojanja klasnog neprijatelja, nemoguce uništiti. One će i ubuduće, biti osnova razvoja zemlje i naroda, priznavali ih, zvanično, sadašnji vlastodršci ili ne. One su i oslonac jugoslovenskim komunistima u borbi za obnovu radničkog i komunističkog pokreta i nastavljanje socijalističke revolucije.
Odbrana istorijske istine o revolucionarnom putu SKJ i dostignućima socijalizma u našoj zemlji je pitanje »biti il’ ne biti« jugosovenskog komunističkog pokreta. To je neophodna pretpostavka i glavni politicki adut za ukupnu društvenu akciju naše organizacije.
Ovo je istorijski trenutak u kome je potrebno da jugoslovenski komunisti objektivno ocene svoju revolucionarnu borbu i njene razultate i ukažu na mogućnosti razvoja socijalizma na jugoslovenskom prostoru.
Ovaj Program, zajedno sa Programom Saveza komunista Jugoslavije iz 1958. Godine, čija osnovna načela nisu izgubila od svoje aktuelnosti, obezbeđuju nam neophodno teorijsko »rukovodstvo za akciju« u bliskoj buducnosti.

O NAMA

1. SKJ u Srbiji nastavlja i u novim uslovima izgrađuje tradiciju Komunističke partije. Mi smo ostali KOMUNISTI Titovog kova, dosledni poštovaoci pozitivnih tekovina socijalizma.
Sa novim ljudima, novim oblicima borbe, imajući u vidu pouke i iskustva od 1919 – 1989. godine možemo i hoćemo ponovo izgraditi društvo sa čovekom u centru. Osnovno programsko opredeljenje naše partije i dalje je:
– SOCIJALIZAM na osnovama društvene svojine i samouporavljanja,
– Ravnopravnost naroda i narodnosti,
– Jugoslavija od Triglava do Đevdelije,
– Sloboda, Nezavisnost i Nesvrtstanost naše domovine.

2. SKJ nije priznao, niti će priznati razbijanje SFRJ, jer je ono rezultat uzurpacije prava od strane najbogatijih država sveta i nacionalističkih elita po republikama i pokrajinama. Razbijanje je nelegalno i nelegitimno, suprotno volji i interesima naroda i narodnosti SFRJ – koje o tome niko nije pitao – a u funkciji politike novog svetskog poretka.

3. MI smo dosledni protivnici globalizacije, zalažući se za nezavisnost i nesvrstanost naše zemlje. Zalažamo se za referendum o pristupanju “Partnerstvu za mir NATO”, kao i u EU.
Globalizacija je novi oblik neokolonijalizma, koju predvode SAD preko multinacionalnih kompanija sa ciljem pljačke materijalnih dobara i potčinjavanja prvenstveno nerazvijenih zemalja.
Ciljevi globalizacije u Jugoslaviji su:
– potpuna i obavezna privatizacija,
– smanjenje broja radnika i nadnica,
– smanjenje socijalnih davanja.

4. MI KOMUNISTI smo protiv ove bezocne pljačke kroz privatizaciju. Sadašnje i dosadašnje reforme donose bolji život samo onima koji već 15 godina pljačkaju društvenu imovinu i time osiromašuju ogromnu većinu stvaralaca profita.
“Društvena svojina je bolest, a lek je privatizacija” – rekao je ministar, a taj lek deluje ovako: proizvodnja stoji, raste nezaposlenost, blokiraju se putevi i železnica, štrajkuje se glađu, vlast se svađa oko fotelja itd.

5. Sprečavanje dalje privatizacije društvenih preduzeća i društvene imovine, osnovni je preduslov sprečavanja potpunog gubitka samostalnosti i i identiteta države i zato je moralna obaveza građana, a prvenstveno radnika, da se energično suprotstave tom procesu otimačine.

6. SKJ u Srbiji nema drugih interesa osim interesa radničke klase. Zato nam pristupite bilo kao član, ili kao simpatizer u KORAK-u
Sa Vama se možemo izboriti protiv ove beskrupulozne pljačke kapitalista iz inostranstva i domaćih “novopečenih buržuja”.

STATUT
ORGANIZACIJE SAVEZA KOMUNISTA JUGOSLAVIJE U SRBIJI
(Neki važniji članovi)

Član 1


SKJ u Srbiji je organizacija Saveza komunista Jugoslavije – revolucionarne partije radničke klase i svih radnih ljudi opredeljenih za socijalizam na osnovu radničkog samoupravljanja i Jugoslaviju u avnojskim i medunarđno priztnatim granicama.
Izgradnja besklasnog komunističkog društva, istorijski je zadatak i krajnji cilj SKJ u Srbiji.
Obnovljeni SKJ u Srbiji je idejni i politički sledbenik i pravni naslednik KPJ (KPS) i SKJ (SKS) u Republici Srbiji.

Član 2


SKJ u Srbiji deluje na osnovu naučnog socijalizma i jedinstvene ideološke orijentacije sadržane u Programu i Statutu organizacije SKJ u Srbiji.

Član 3


Demokratsko jedinstvo je osnosvni princip unutrašnjih odnosa, organizovanja i delovanja SKJ u Srbiji njegovih članova, organizacija, foruma i organa.

Član 4


Orgnizaciju SKJ u Srbiji sačinjavaju članovi i njihove organizacije.

…………………

II ČLANSTVO U SKJ U SRBIJI

Član 7


Član SKJ u Srbiji može biti svaki punoletan građanin Republike Srbije koji prihvata Program i Statut SKJ i Statut Organizacije SKJ u Srbiji. U članstvo u SKJ u Srbiji se prima na ličnu želju pojedinca. O prijemu u članstvo u SKJ u Srbiji odlučuje Osnovna organizacija ili Organi.
Viši organ odlučuje oi prijemu pojedinaca značajnih za delovanje SKJ.

Član 8


Obaveze člana SKJ u Srbiji su:
– Da pripada jednoj od osn. organizacija SKJ ili da je povezan sa nekim od organa.
– Da učestvuje u radu svoje osn. organizacije i u drugim aktivnostima SKJ.
– Da sprovodi odluke, stavove i zaključke svoje osn. organizacije, organa i foruma SKJ i SKJ u Srbiji.

– Da ličnim primerom doprinosi ugledu i afirmaciji SKJ u sredini u kojoj radi i živi.

– Da plaća partijsku članarinu.
– Da izvršava i ostale obaveze utvrđene ovim statutom i Statutom SKJ.

Član 9


Član SKJ u Srbiji ima pravo:
– Da na sastancima i drugim skupovima osn. organizacije SKJ iznosi i brani svoja mišljenja i argumentovano osporava druga mišljenja i predloge.

– Da učestvije u predlaganju i izboru foruma i organa SKJ i predlaže pitanja koja na njima treba razmatrati.

– Da prisustvuje sastancima na kojima se raspravlja o njegovom radu i odgovornosti.

– Da podnese ostavku na funkciju i da istupi iz članstva SKJ.

………………

III ODNOSI U SKJ U SRBIJI

Član 11


Demokratsko jedinstvo izražava suštinu i sistem odnosa u SKJ u Srbiji koje se zasniva na:
– Demokratskom metodu u pripremanju i donošenju odluka, stavova i zakljucaka kroz ravnopravnu i argumentovanu raspravu.

– Obaveznosti odluka osnovnih organizaija, organa i foruma SKJ koje usvoji većina za i svoje članove, i na organizovanom jedinstvenom delovanju na njihovom sprovodenju.

– Obavezi članova, organizacija, foruma i organa SKJ da se pridržavaju odluka i stavova i zakljucaka viših foruma i organa SKJ kojima se ne narušavaju programske osnove i ravnopravnost republičkih organa unutar jedinstvenog SKJ.

– Samostalnosti organizacija, foruma i organa SKJ u akcijama, zavisno od uslova i situacije u kojima, pridržavajuci se Programa i Statuta SKJ I Statuta SKJ u Srbiji.

Član 12


Politicke stavove i odluke u SKJ u Srbiji donose:
– Osnovne organizacije, komiteti i konferencije i statutarni i nadzorni organi.

– Izvršni organi donose odluke i preduzimaju mere u okviru svoje izvršne funkcije, na osnovu usvojene politike i stavova organa SKJ koji su ih izabrali.

– Statutarni i nadzorni organi usvajaju odluke i zaklucke u delokrugu svog rada, u skladu sa svojom funkcijom.

– Predlozi i zaključci radnih tela i drugih oblika rada postaju obavezni kada ih usvoji odgovarajuca organizacija, odnosno ovalšceni organ SKJ u Srbiji.

Član 13


Za odlučivanje u osnovnim organizacijama, organima, forumima i radnim telima SKJ u Srbiji, potrebno je više od polovine članova.
Odluka je punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih članova SKJ.

Član 14


Osnovne organizacije, organi i forumi dužni su da razmotre inicijative i predloge članova, organa i radnih tela SKJ u Srbiji i ako ih usvoje preduzimaju mere da ih realizuju

………………

Član 16


Kritika i samokritika pravo su i dužnost svakog člana, organa i foruma SKJ u Srbiji.
Pravo i dužnost člana SKJ u Srbiji da iznosi svoje kriticko mišljenje o stavovima i političkom ponašanju drugih komunista, svakog organa i njihovih članova. Svoje tvrdnje član je dužan da argumentovano obrazloži. Za mišljenje i kritiku koje je izneo član ne može da snosi političku odgovornost.
Najstrože se disciplinski kažnjava zloupotreba ovih prava u cilju malograđanskog ogovaranja i diskvalifikovanja organa.

Član 17


Kadrovska politika u SKJ u Srbiji ostvaruje se prvenstveno na klasnim osnovama u skladu sa principom i politikom nacionalne ravnopravnosti. Za rukovodeće funkcije u SKJ biraju se clanovi SKJ koji svojim moralnim i radnim kvalitetima i političkom aktivnošću doprinose izgrađivanju i doslednom sprovodenju politike SKJ u Srbiji.
prilikom kandiddovanja i izbora delegata, foruma i članova organa SKJ u Srbiji treba obezbediti: regionalnu zastupljenost, odgovarajući polni i starostni sastav, izmenljivost kadrova na funkcijama, obnavljanje sastava i deakumulaciju funkcija.
Ovi principi nisu akumulativni i ne smeju narušavati akcionu sposobnost.

…………………

Član 19


Izbori u SKJ u Srbiji ostvaruju se na osnovu ovih principa:
– Svi forumi i organi su izborni.
– Izbori su po pravilu tajni, a po odluci biračkog tela mogu biti javni.
– Redovni izbori u SKJ u Srbiji obavljaju se u rokovima koji su utvrđeni Statutom SKJ u Srbiji i statutarnim odlukama. Prilikom redovnog izbora sastav organa obnavlja se najmanje za jednu trećinu.

– Broj kandidata za izbor organa utvrđuje biračko telo, i po pravilu je veći od broja koji se bira.

– Za svaki izbor potreban je prethodni pristanak kandidata, nepristanak je dužan argumentovano obrazložiti.

…………………

IV ORGANIZOVANJE SKJ U SRBIJI

Član 27


Organizovanje SKJ u Srbiji vrši se na teritorijalnom i interesnom principu.
Članstvo SKJ u Srbiji se organizuje u osnovne organizacije SKJ u opštini, gradu, okrugu i pokrajini.

Član 28


Osnovni akcioni oblik organizovanja SKJ u Srbiji je Aktiv.
Osnovni orgnizacioni oblik SKJ u Srbiji je Osnovna organizacija SKJ, gde članovi ostvaruju osnovna statutarna prava i obaveze ukoliko nisu direktno povezani sa organom.
Odluku o formiiranju Aktiva i Osnovne organizacije donosi Opštinski komitet ili viši organ u SKJ.
Za formiranje Osnovne organizacije potrebno je najmanje 10 članova.
Osnovna organizaija na izbornoj konferenciji bira sekretara i blagajnika a veće organizacije i zamenika sekretara i sekretarijat.

V FORUMI I ORGANI SKJ U SRBIJI

Član 29


Forumi u SKJ u Srbiji su:
– Konferencija organizacije SKJ u Srbiji.
– Konferencije na ostalim nivoima organizovanja.
Organi SKJ u Srbiji su:
– Republički komitet SKJ u Srbiji.
– Komitet SKJ na ostalim nivoima organizovanja.
– Statutarne i nadzorne komisije na svim nivoima organizovanja SKJ.

………………

Član 33


Republicki komitet iz svog sastva bira predsednika Republickog komiteta SKJ u u Srbiji.
Republički komitet razmatra rad SKJ i ostvarivanje politickih smernica i zadataka koje je utvrdila konferencija organizacije SKJ u Srbiji, i u tom okviru zauzima političke stavove i formuliše političku platformu i zadatke o najvažnijim aktuelnim pitanjima.

…………………

Član 35


Republilčki komitet iz svog sastava bira predsednika Republičkog komiteta SKJ u Srbiji i Izvršni komitet Republičkog komiteta SKJ u Srbiji.
Manadat predsednika Republičkog komiteta SKJ u Srbiji i sekretara IK RK SKJ u Srbiji traje četiri godine.

…………………

VI UCEŠĆE SKJ U SRBIJI NA IZBORIMA

Član 43


Odluku o izlasku na skupštinske i druge izbore za organe vlasti u Republici Srbiji donosi Republicki komitet SKJ u Srbiji uz saglasnost CK SKJ.
Izborni Program se donosi po istom postupku kao i odluka o izlasku na izbore.

VII IZDAVAČKA DELATNOST, INFORMISANJE I PROPAGANDA

Član 44


Poslove politicke propagande, izdavačke, novinske i istraživačke delatnosti, organizuje u skladu sa Programom i Statutom SKJ Republički komitet SKJ u Srbiji.
Organi SKJ u Srbiji na svim nivoima organizovanja dužni su da blagovremeno informišu članstvo o svojim aktivnostima.

VIII FINANSIRANJE I IMOVINA SKJ U SRBIJI

Član 45


Delatnost SKJ u Srbiji finansira se iz članarine, dobrovoljnih priloga, od dobiti preduzeća ciji je osnivač, od korišćenja raspoložive imovine i drugih izvora prihoda.
Ukupni prihodi raspoređuju se finansijskim planom, kojeg za svaku kalendarsku godinu donosi Republicki komitet SKJ u Srbiji i Komiteti na ostalim nivoima orgnizovanja.
Upravljanje, korišcenje i raspolaganje sredstvima SKJ u Srbiji bliže se utvrduju opštim aktima koje donosi Republicki komitet SKJ u Srbiji.
Republički komitet imenuje blagajnika.
Osnovne organizacije i organi SKJ u Srbiji dužni su najmanje jednom godišnje da upoznaju članstvo o plaćanju članarine, o raspodeli i upotrebi sredstava kojima se finasira SKJ u Srbiji.