Tisztelt barátaink,

1. Üdvözöljük a szabadkai kommunisták honlapján. Mi a Jugoszláv Kommunista Szövetseg (JKSZ) egy szervezete vagyunk Szerbiában, eszmei követoje és jogi utodja a JKP valamint a JKSZ-nek. Jugoszláviában, és ugyanígy Szabadkán is, a kommunisták pártja 1919-ben alakult meg mint a hosszan tartó osztályharc eredménye a kizsákmányoltak es kizsákmányolók között. Ma is utmutatóul használjuk és tanulunk Marx-Engels-Lenyin-es Tito müveibõl.

2. Mi a munkások-parasztok-mérnökök-orvosok-tanárok-fiatalok, a munkásvilág embereinek a pártja vagyunk.Tevékenységünket az 1958-ban (VII. Kongreszusán) elfogadott párt programon alapozzuk, mely ki lett bövitve 1994-ben a párt XVI. kongreszszusán. Történelmi es végsõ célünk, egy osztálynélküli kommunista társadalom kiépitése. Hosszutávú céljaink :
-- a társadalmi tulajdonon es önigazgatáson alapuló szocializmus;
-- Jugoszlávia -a Triglávtól Gyevgyeliáig- mely az itt élo népek es nemzetiségek
döntésén alapulna, figyelembe véve az eddigi tapasztalatokat;
-- hazánk szabadsága, függetlensége es elnemkötelezettsége;
-- népeink es nemzetiségeink egyenjogúsága az élet és a munka minden területé: a gazdaságban, nyelv es az íráshasználatban, a kulturális es szellemi hagyományok ápolásában, az oktatás es nevelés térén, a tájékoztatásban, stb.

3. A JKSZ nem ismerte el és nem is fogja elfogadni Jugoszlávia szétrombolását
mert ez egy ellenforradalom volt a világ leggazdagabb országainak a vezetöségei valamint a köztársasági és tartományi nacionalista elitek részérõl.

4. Mi a globalizáció kitartó ellenzõi vagyunk, mert ez a gyarmatosítás egy uj formája, melyet Amerika vezet a multinacionális cégeken keresztül, azzal a céllal, hogy kirábolja elsõdlegesen a fejletlen országok anyagi es természeti javait, valamint saját csatlósaivá tegye õket. Mi követeljük, hogy a NATO valamint az EU-s(nem) tagságról tartsunk egy általános referendumot országunkban. Europa – igen, mert mi Europa szerves része vagyunk, de ez a szabadságban, valamint az egyenjogú nemzetközi munkamegosztásban történjen meg.
A külpolitika térén kiállunk meg a nemrégi polgárháborúk területeirol elzavart személyek hazatéréséért es kártalanításáért, hogy NATO szövetség teritse meg azt a kárt melyet az “áldásos angyal“ fedönévvel nevezett agressziojával okozott hazánk területén, valamint sikraszállunk az eggyüttmoködéséért a világ valamennyi kommunista es munkáspártja, felszabadítói és forradalmi mozgalmai között.

5. Mi a privatizáció ellen vagyunk, mert a jelenlegi és az eddigi reformok csak azoknak teremtettek jobb életet akik már 15 eve rabolják a társadalmi vagyont, igy szegénységbe taszitva a profit alkotóinak nagy tömegeit.
Mi nem vagyunk a privát tulajdon ellen, de elszántan ellenezzük a kizsákmányolást. Megfelelö nagyságban létezzen privát tulajdon a mezõgazdaságban, a kisiparban, kereskedelemben, a turizmusban es vendeglátoiparban.

6. A kommunizmus ellenzöi arról akarják meggyozni a polgárokat, hogy mi a proletar diktaturát akarjuk – ami igaz – de ez nem a Sztályini, Hitleri, vagy a Pinoche féle diktatura. A világon mi fejlesztettük ki ezt a formát legjobban mint munkásönigazgatást, amiben már félúton es melyben voltak hibák is, de a lakosság nagy többsége belátta es meggyõzödhetett arról, hogy e ut kiépítése egy igazi emberközpontú társadalom megteremtése, mert: mindenkinek joga volt a munkára, ingyenes volt az iskoláztatás, az egészségügyi es szociális biztosítás, jogunk volt a lakásra, vagy kreditre házepiteshez, jogunk volt az üdülésre es rekreacióra, jogunk volt a munka es feltételek védelmére, nagy volt a szolidaritás az emberek között, jogunk volt a nemzeti identitás ápolására mindenhol es mindenütt, jogunk volt, hogy azokkal akikkel dólgozunk együtt döntsünk a sorsunkról, stb. Mindezen eredmények es célok miatt (melyek ma is megválosithatok), azért, hogy az ember emberhez méltó módon éljen – ezért kellett Jugoszláviát lerombolni, és az embereket rabszolga sorsba dönteni.

7. Szabadka Jugoszlavia eszaki reszen helyezkedik el, 15 – 20 kilométerre a határtól Magyarországgal. A községben 148.401 lakos van, akik 35 helyi közösségben élnek. Szabadka fejlett középeurópai varos (volt), figyelemre méltó gazdasági, szellemi, kulturális képességekkel: komunalis halozattal, fejlett gazdasággal es kisiparral, müvelödesi szervezetekkel, 21 elemi iskolával, 6 közép es 2 foiskolával, három egyetemmel, a Palicsi tóval. Valamikor (1975–1985) 55.000 ember dólgozott itt, ma esetleg 25.000 “dolgozik“, míg 21.000 a munkanélküliek száma – ami
csak bizonyítja, hogy az elmúlt 15. év alatt városunk lemaradt, stagnál fejlödésében, ugyanúgy mint az egész ország.
Környezetünket gazdagítja a többnemzetíség is. Ezt bizonyítja a lakosság
összetétele is: 38,5%Magyarnak,11,3%Horvátnak,10,9% Bunyevácnak, 24,1% Szerbnek, 5,8% Jugoszlávnak, 1% Romának, Montenegroinak pedig 0,12 % vallja magát. Huszonöt nemzetíségek élik itt eggyütt, bekes jószomszédi es toleráns légkörben, habár a multban es jelenleg is léteznek politikai melyek a Magyar, Horvát, vagy Szerb nacionalizmus szekeret tolják es nemzeti alapon szeretnek megosztani a lakosságot, ily módon szerezve többletjogokat es profitálva a nacionalizmuson keresztül.

8.Tudnivalók rólunk:

-- cím:
JKSZ Szerbiában közsegi bizottsága
Trg Cara Jovana Nenada15/2
24.000 SZABADKA
(a Szabadegyetem második emeleten van az irodánk.
Itt találhato meg a TITO–központ is).

-- email: komunistisubotice@suonline.net
telefon számunk: 024/555–695
(hetfön 10-13, kedd, szerda, csütörtök 17–20-oráig).

-- zsiroszámla: 355-1021981-64
SKJ U SRBIJI OK SKJ Subotica,
kod Vojvodjanske banke, Filijala Subotica.

--Köztársasági szervünk címe:
RK SKJ U SRBIJI
11000 BEOGRAD
Obilicev venac 4/5.